Liên hệ

Địa chỉ: bản Nà Sự, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Điện thoại: 0327 510 066